Novinky

Pokyny pro platbu příspěvků pro rok 2019:

pouze bezhotovostně bankovním převodem

na účet SK ** 212149309/0800**

nutno rozdělit na 2 platby z důvodu většího přehledu a dodržet správný variabilní symbol (VS)

Pouze bezhotovostně bankovním převodem na účet SK ** 212149309/0800**

nutno rozdělit na 2 platby a dodržet správný variabilní symbol (VS)

do předmětu napsat jméno a příjmení

Jednotný členský příspěvek 100,– Kč pod VS 137301

Oddílový příspěvek dle kategorie pod VS 137137 Dospělí 3600,–

Důchodci 3100,–

Mládež do 18ti let (nar.2001 a mladší) 2000,– celodenní
1500,– do 14ti hodin

Minitenis nar.2012 a mladší 500,– (po zaplacení příspěvku mohou tyto děti využívat cvičnou stěnu a minikurt)

Při platbě vytiskněte doklad o zaplacení, který předáte paní správcové nebo pošlete mailem na adresu k.vasinova@seznam.cz

Aktualizováno dne 13.3.2019

Počet brigádnických hodin

Členové Hodin za rok
Dospělí + důchodci 10 hod/rok
Dorost 10 hod/rok
Děti 2 hod/rok

Pravidla oddílu

Platí stále pravidlo,že kdo nemá zaplaceny členské příspěvky a nemá odpracované nebo zaplacené brigádnické hodiny, tak nemůže na kurt nebo si musí zaplatit kurtovné.

Pravidla rezervace kurtů pro platící členy

S ohledem na počet členů a kurtů je nezbytné, aby měl každý člen stejnou možnost využití dvorců v pracovních dnech.

Proto se před zaplacením příspěvků seznamte s pravidly pro dlouhodobou rezervaci, jejichž dodržování zajistí správce s ev. pomocí výboru TO.

Pevné rezervace lze vytvořit u paní správcové po zaplacení příspěvku v plné výši a odpracování nebo zaplacení brigád – dospělý hráč stálé rezervace 2 hodiny týdně v časech 9–20 hod všední dny, mládež 1 hodinu týdně

Zrušení rezervace nejpozději 24 hodin předem. Pokud bude rezervace zrušena později nebo vůbec, bude hráč zaznamenán a v případě, že hodinu 2× včas nezruší, nebude mu další rezervace umožněna.

Aktualizováno dne 19.3.2018

Rezervace kurtů pro hosty

Nečlenové oddílu mohou začít hrát až budou po zimě zprovozněny všechny 4 kurty.

Kurty je možné rezervovat každý den po 11h, pokud nebudou dvorce do té doby obsazeny členy TO.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souvislosti s členstvím v klubu SK METEOR Praha SK/TJ tímto informuje své členy, že za účelem své spolkové činnosti zpracovává jejich níže uvedené osobní údaje.

1 jméno a příjmení, 2 datum narození, 3 adresu místa pobytu, 4 u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství, 5 rodné číslo. (dále jen „Osobní údaje“) Do spolkové činnosti, při níž jsou osobní údaje zpracovávány, patří zejména výkon sportovní činnosti (např. účast na soutěžích), evidence členské základny SK/TJ, plnění členské povinnosti vůči střešním sportovním organizacím a sportovním svazům, podávaní žádostí o dotace, granty, vyřizování pojištění apod. SK/TJ dále informuje, že uvedené Osobní údaje o členech budou zpracovávány a uchovávány až po dobu 10 let po ukončení jejich členství. V případech, kdy jsou osobní údaje součástí historických, sportovních a obdobných dokumentů dokládajících činnost dané SK/TJ (např. kroniky, síně slávy, výkazy výsledků soutěží apod.), budou uchovávány po celou dobu existence SK/TJ. SK/TJ, při plnění svých členských povinností vůči organizacím, kde je SK/TJ sdružena, předává Osobní údaje o svých členech těmto subjektům: • příslušným sportovním svazům, • České unii sportu, z.s. (ČUS), • příslušnému Okresnímu sdružení ČUS a Servisním centrům sportu ČUS, a to za účelem • vedení evidence členské základny sportovního svazu na základě jeho vnitřních předpisů, provozování sportovní činnosti a identifikace na soutěžích, • vedení evidence členské základny ČUS na základě jejích vnitřních předpisů.

Osobní údaje mohou být rovněž předávány příslušným orgánům státní správy a samosprávy (obce a kraje) a to především při podávání žádostí o dotace, granty apod. SK/TJ upozorňuje, že v případě, kdy zájemce o členství v SK/TJ výše uvedené Osobní údaje pro účely spolkové činnosti neposkytne, nemůže se stát jejím členem. Jestliže člen poskytne SK/TJ pro usnadnění komunikace své telefonní číslo a/nebo email, budou tyto zpracovávány a uchovávány po dobu jeho členství v SK/TJ. Člen je srozuměn se svým právem: • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení), • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení), • na výmaz Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení, • na omezení zpracování Osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení, • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení, • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Kontakty
Podporují nás

MČ Praha 8
Magistrát hl.m. Praha
ČTS
Babolat
Pronájem dvorce
200,– Kč / hod.**
jednotná cena
Kde nás najdete
Ostatní kluby SK Meteor