Novinky

Pravidla pro platbu příspěvků pro rok 2024

Stále platí systém jednorázových plateb za odehranou hodinu i pro členy oddílu zároveň se snížením oddílových příspěvků

Podmínky členství:

členský příspěvek 200,– Kč + dobrovolné brigády + Celodenní hraní bez rozdílu věku: oddílový příspěvek 1600,– Kč

  • každý člen musí mít u správce kredit na kurtovné ve výši minimálně 1 hod tj. 180 Kč

QR kód členský příspěvek 200,– Kč:

Do předmětu prosím uveďte jméno a příjmení, abychom platbu dohledali. QR kód 200

QR kód členský příspěvek 1600,– Kč:

Do předmětu prosím uveďte jméno a příjmení, abychom platbu dohledali. QR kód 1600

Výhody :

Kurtovné 180,– /hod +
v červenci a srpnu o víkendech 100,– Kč/hod

Možnost stálé rezervace 2 hod týdně a přednostní právo na obsazení volných hodin po předchozím objednání do 11ti hod na aktuální den.

Nezrušené a pozdě zrušené rezervace (nejpozději 24 hodin předem) budou zpoplatněné plnou cenou tj. 180 Kč/hod.

Po 11. hodině budou kurty uvolněny pro hosty za poplatek 200,– Kč/hod, resp. 280 Kč/hod po 16-té hodině v pracovní den.

Děti rok narození 2008 včetně a mladší:

Oddílový příspěvek 600,– Kč + členský přísp. 200,– Kč + dobrovolné brigády

Stálá rezervace pouze prostřednictvím školičky, jinak vše stejně jako u celodenního členství.

Pokyny pro platbu příspěvků pro rok 2024:

Platby příspěvků pouze bankovním převodem jako v minulých letech:

na účet SK 212149309/0800

nutno rozdělit na 2 platby z důvodu většího přehledu a dodržet správný variabilní symbol (VS)

do předmětu napsat jméno a příjmení

Jednotný členský příspěvek 200,– Kč pod VS 137301

Oddílový příspěvek dle kategorie (1600,– 600,–) pod VS 137137

Při platbě vytiskněte doklad o zaplacení, který předáte paní správcové

Aktualizováno dne 11.3.2024

Pravidla oddílu

Platí stále pravidlo, že kdo nemá zaplaceny členské příspěvky, tak nemůže na kurt nebo si musí zaplatit kurtovné jako host. **Před začátkem hry je nutné pokropit kurty a po dohrání srovnat hrablem a zesíťovat! **

Rezervace kurtů pro hosty

Hosté mohou začít hrát až budou po zimě zprovozněny všechny 4 kurty.

Kurty je možné rezervovat každý den po 11té hod, pokud nebudou dvorce do té doby obsazeny členy TO.

**Před začátkem hry je nutné pokropit kurty a po dohrání srovnat hrablem a zesíťovat! **

**Cena pronájmu:
vš.dny do 16ti hod + víkendy 200,– Kč/hod
vš.dny po 16té hod 280,– Kč/hod **

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souvislosti s členstvím v klubu SK METEOR Praha SK/TJ tímto informuje své členy, že za účelem své spolkové činnosti zpracovává jejich níže uvedené osobní údaje.

1 jméno a příjmení, 2 datum narození, 3 adresu místa pobytu, 4 u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství, 5 rodné číslo. (dále jen „Osobní údaje“) Do spolkové činnosti, při níž jsou osobní údaje zpracovávány, patří zejména výkon sportovní činnosti (např. účast na soutěžích), evidence členské základny SK/TJ, plnění členské povinnosti vůči střešním sportovním organizacím a sportovním svazům, podávaní žádostí o dotace, granty, vyřizování pojištění apod. SK/TJ dále informuje, že uvedené Osobní údaje o členech budou zpracovávány a uchovávány až po dobu 10 let po ukončení jejich členství. V případech, kdy jsou osobní údaje součástí historických, sportovních a obdobných dokumentů dokládajících činnost dané SK/TJ (např. kroniky, síně slávy, výkazy výsledků soutěží apod.), budou uchovávány po celou dobu existence SK/TJ. SK/TJ, při plnění svých členských povinností vůči organizacím, kde je SK/TJ sdružena, předává Osobní údaje o svých členech těmto subjektům: • příslušným sportovním svazům, • České unii sportu, z.s. (ČUS), • příslušnému Okresnímu sdružení ČUS a Servisním centrům sportu ČUS, a to za účelem • vedení evidence členské základny sportovního svazu na základě jeho vnitřních předpisů, provozování sportovní činnosti a identifikace na soutěžích, • vedení evidence členské základny ČUS na základě jejích vnitřních předpisů.

Osobní údaje mohou být rovněž předávány příslušným orgánům státní správy a samosprávy (obce a kraje) a to především při podávání žádostí o dotace, granty apod. SK/TJ upozorňuje, že v případě, kdy zájemce o členství v SK/TJ výše uvedené Osobní údaje pro účely spolkové činnosti neposkytne, nemůže se stát jejím členem. Jestliže člen poskytne SK/TJ pro usnadnění komunikace své telefonní číslo a/nebo email, budou tyto zpracovávány a uchovávány po dobu jeho členství v SK/TJ. Člen je srozuměn se svým právem: • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení), • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení), • na výmaz Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení, • na omezení zpracování Osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení, • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení, • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Kontakty

On-line rezervace

PLATBA MOŽNÁ POUZE V HOTOVOSTI
Podporují nás

MČ Praha 8
Magistrát hl.m. Praha
ČTS
Babolat
Pronájem dvorce
200,– Kč / hod.
jednotná cena
Kde nás najdete

Ostatní kluby SK Meteor